شربت باقلوا

شربت باقلوا

شربت باقلوا به شربتی گفته می‌ شود که برای پختن باقلوا و برای تر کردن آن با دستورهای مختلف استفاده می‌ شود . البته غلظت شربت باقلوا بسته به کاربرد آن ممکن است . تفاوت داشته باشد. با یکی دو بار تهیه این شربت می‌توانید در تهیه آن ماهر شوید و به سلیقه خو ...